Zaloguj
Reklama

Odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez zwierzęta

Autorzy: PIONIER Kancelaria Odszkodowawcza

Źródło:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.)
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 1995 r. nr 147, poz. 713 ze zm.)
Odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez zwierzęta
Fot. ojoimages
(5)

Ten kto zwierzę chowa lub się nim posługuje musi mieć na uwadze, iż ponosi on odpowiedzialność za negatywne następstwa jego zachowań. Ponadto w razie wyrządzenia przez nie szkody to jego "opiekun" będzie musiał udwowdnić, iż nie ponosi winy w nadzorze, o ile nie uzna roszczenia poszkodowanego.

Reklama

W sytuacjach szkód wyrządzonych przez zwierzęta najczęściej zastosowanie mają przepisy zawarte w art. 431 Kodeksu cywilnego. W myśl § 1 powołanego artykułu do naprawienia szkody wyrządzonej przez zwierzę obowiązany jest ten kto je chowa lub się nim posługuje i to niezależnie od tego, czy było ono pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło.

Obowiązany do naprawienia szkody może uchylić się od tego obowiązku o ile udowodni, że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

Wobec powyższwego poszkodowany nie jest zobligowany do przedstawiania dowodów winy obowiązanego, a jedynie powinien wykazać związek przyczynowy między zachowaniem zwierzęcia, a powstaniem szkody.

W przypadku kiedy osoba która zwierzę chowa lub się nim posługuje nie jest odpowiedzialna według powyższego przepisu, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i posiadacza zwierzęcia wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego (art. 431 § 2 k.c.).

Na marginesie warto róznież zauważyć, iż w myśl art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, dzierżawca  lub  zarządca  obwodu  łowieckiego  obowiązany  jest  do  wynagradzania szkód wyrządzonych:

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

2) przy wykonywaniu polowania.

Ponadto zgodnie z art. 50 ust. 1 powołanej ustawy, Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. Z kolei art. 50 ust. 1b wskazuje, iż Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Wobec powyższego należy mieć na uwadze również treść art. 48 Prawa łowieckiego, zgodnie z którym odszkodowanie nie przysługuje:

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;

2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;

3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody  na  budowę  przez  dzierżawcę  lub  zarządcę  obwodu  łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;

4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;

5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;

6)  za  szkody  w  uprawach  rolnych  założonych  z  rażącym  naruszeniem  zasad agrotechnicznych.

 

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, należy go traktować jako dodatkową wiedzę na temat obowiązującego prawa. Wszelkie kwestie związane dochodzeniem roszczeń należy skonsultować z osobą zawodowo zajmującą się prawem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji udzielonych w artykule.

Reklama
(5)
Komentarze