Zaloguj
Reklama

Czym są odpady medyczne i jak się je utylizuje?

Narzędzie chirurgiczne
Fot. Pantherstock
Narzędzie chirurgiczne
(0)

Odpady medyczne – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach są to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Reklama

Co należy do odpadów medycznych?

 • Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki,
 • Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania,
 • Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady),
 • Opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy,
 • Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne lub inne,
 • Leki,
 • Odpady dentystyczne,
 • Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych lub innych,
 • Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.

Zakazane jest zbieranie zakaźnych odpadów medycznych poza miejscem wytwarzania. Wyjątek stanowią specjalne pomieszczenia przystosowane do tego celu spełniające wymagania z zakresu magazynowania tych odpadów (wytwórca zakaźnych odpadów medycznych na wezwanie ma obowiązek bezzwłocznego dostarczenia wytworzonych odpadów). 

Zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych.

Nie należy:

 • unieszkodliwiać zakaźnych odpadów medycznych we współspalarniach odpadów;
 • składować zakaźnych odpadów medycznych na składowisku.

Zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów medycznych przyznaje marszałek województwa, właściwego ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Marszałek województwa przed wydaniem ww. zezwolenia, występuje do Głównego Inspektora Sanitarnego o zgodę na dopuszczenie funkcjonowania instalacji lub urządzenia do unieszkodliwiania tych odpadów.

Główny Inspektor Sanitarny zajmuje stanowisko w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze