Zaloguj
Reklama

Ochrona ubezpieczeniowa rolników

Autorzy: Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR

Źródło:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 ze zm.)
Zboże
Fot. ojoimages
Zboże
(0)

Zgodnie z art. 50 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników przysługuje jeżeli w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego on sam, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Reklama

Jak wynika z przytoczonego przepisu, ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej rozciąga się nie tylko na samego rolnika, lecz także na osoby pozostające z nim we spólnym gospodarstwie domowym i osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym.

Ponadto ochroną ubezpieczeniową objęte są również zdarzenia pozostające w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, tj. pojazdów wyposażonych w silnik, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h z wyjątkiem motorowerów i pojazdów szynowych (vide art. 2 pkt 34 i 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym), z wyłączeniem ciągnika rolniczego, czyli pojazdu wyposażonego w silnik, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowanego do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych (tamże art. 2 pkt 44 i 32), będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

Dodać należy, iż w myśl art. 51 powołanej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniem OC rolników objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

 

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, należy go traktować jako dodatkową wiedzę na temat obowiązującego prawa. Wszelkie kwestie związane dochodzeniem roszczeń należy skonsultować z osobą zawodowo zajmującą się prawem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji udzielonych w artykule.

Reklama
(0)
Komentarze