Zaloguj
Reklama

Epidemiologia stwardnienia rozsianego w Europie

Autorzy: Pugliatti M, Rosati G, Carton H et al.
Epidemiologia stwardnienia rozsianego w Europie
Fot. Pantherstock
(5)

Niniejsza publikacja przedstawia aktualne dane na temat epidemiologii stwardnienia rozsianego (SM) w Europie.

Reklama

SM jest główną przyczyną niepełnosprawności „nieurazowej” w populacji młodych dorosłych. Koszty ponoszone w związku z SM są wysokie z uwagi na czas trwania choroby, szybką utratę zdolności do pracy przez pacjentów, konieczność udziału osób trzecich w ich życiu codziennym, a także z powodu wysokich kosztów leczenia immunomodulującego i stosowania wielodyscyplinarnej opieki medycznej.

Przeprowadzono badania szacunkowe, które miały ocenić stopień rozpowszechnienia SM na kontynencie europejskim. Wyliczono, iż chorobowość mierzona na przestrzeni ostatnich trzech dziesięcioleci wynosi 83 na 100 tys. mieszkańców, przy czym najwyższe wartości osiąga w krajach północnoeuropejskich, a stosunek F/M wynosi 2.0. Ponadto, najwyższy współczynnik chorobowości występuje w grupie wiekowej 35-64 lat dla obu płci, we wszystkich krajach poddanych analizie. Z kolei średni współczynnik zapadalności wynosi 4.3 nowych przypadków na 100 tys. osób. Pomimo zdobycia dość bogatych danych epidemiologicznych, autorzy podkreślają, iż często były one określane w sposób dość przybliżony.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr n. med. Ilona Kopyta

Źródło tekstu:

  • European Journal of Neurology 2006; 13, 700

Reklama
(5)
Komentarze