Zaloguj
Reklama

Zły stan techniczny drogi a odpowiedzialność za szkody

Autorzy: Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR

Źródło:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.)
Ford
Fot. Ford Auto-Boss
Ford
(0)

Bardzo często zdarza się, że drogi codziennie pokonywane przez większość z nas są w złym stanie technicznym lub występują na nich nieoczekiwane przeszkody, których normalnie nie powinno ta być. Samo stwierdzenie niewłasciwego stanu drogi nie przysparza w zasadzie problemów. Te występują natomiast w przypadku konieczności ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za dany stan rzeczy.

Reklama

Na wstępie wyjaśnienia wymaga co należy rozumieć pod pojęciem „droga”. W myśl art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych droga, to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym.

Z ustawy tej wynika również podział dróg na publiczne, tj. drogi z których może korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem i wewnętrzne, czyli drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

Drogi publiczne kategoryzowane są jako krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Przez utrzymanie drogi rozumieć należy z kolei wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg są w przypadku dróg publicznych ich zarządcy, a w przypadku dróg wewnętrznych zarządcy terenów, na których drogi te są zlokalizowane, albo w braku zarządców właściciele tych terenów. Jednym z obowiązków zarządców dróg publicznych jest przeprowadzanie okresowych kontroli m.in. stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich. Warto nadmienić, że zarządcy dróg wojewódzkich powiatowych oraz gminnych, mogą wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Droga jako obiekt budowlany w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w czasie jej użytkowania powinna być poddawana przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego elementów i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, a co najmniej raz na 5 lat, polegającej m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania.

Wobec powyższego osoby, które poniosły szkody ze względu na zły stan techniczny dróg mogą dochodzić od ich zarządców (ew. właścicieli terenów) roszczeń odszkodowawczych, jeżeli wykażą, że między powstaniem szkody, a niedopełnieniem lub zaniechaniem obowiązków zarządcy zachodzi adekwatny związek przyczynowy.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, należy go traktować jako dodatkową wiedzę na temat obowiązującego prawa. Wszelkie kwestie związane dochodzeniem roszczeń należy skonsultować z osobą zawodowo zajmującą się prawem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji udzielonych w artykule.

Reklama
(0)
Komentarze