Zaloguj
Reklama

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczycieli OC rolników i budynków rolniczych

Autorzy: Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR

Źródło:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)
Pożar
Fot. ojoimages
Pożar
(5)

Rolnik obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, a także ubezpieczenia budynku wchodzącego  w skład tego gospodarstwa od ognia i innych zdarzeń losowych. Wobec powyższego warto mieć na uwadze jakich zdarzeń ubezpieczenia takie nie obejmują i zmierzać do minimalizacji ryzyka ich wystąpienia.

Reklama

Zakres zdarzeń, których następstw nie obejmuje ubezpieczenie OC rolników, ujęty został w art. 53 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z treścią powołanego przepisu, zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

 1. w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym;
 2. spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
 3. w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach;
 4. powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
 5. polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
 6. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
 7. wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Szereg sytuacji wyłączających odpowiedzialność ubezpieczycieli budynków rolniczych zawiera z kolei art. 73 wskazanej wyżej ustawy. Zaware w nim wyliczenie dotyczy zaistniałych w budynkach rolicznych szkód:

 1. wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczającego lub przez osobę, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym;
 2. wyrządzonyvh wskutek rażącego niedbalstwa przez osoby, o których mowa w pkt 1;
 3. górniczych w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego;
 4. powstałych wskutek trzęsienia ziemi.

 

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, należy go traktować jako dodatkową wiedzę na temat obowiązującego prawa. Wszelkie kwestie związane dochodzeniem roszczeń należy skonsultować z osobą zawodowo zajmującą się prawem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji udzielonych w artykule.

Reklama
(5)
Komentarze