Zaloguj
Reklama

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Autorzy: Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR

Źródło:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)
Policja
Fot. medforum
Policja
(5)

Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych są jednymi z najpowszechniejszych tego typu umów. Tym samym znaczna część nas objęta jest szeroko rozumianą ochroną ubezpieczeniową z nich wynikającą. Warto przy tym wiedzieć, iż ubezpieczyciele w niektórych sytuacjach zwolnieni zostali z ponoszenia ciężarów związanych ze świadczeniami odszkodowawczymi.

Reklama

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przewiduje szereg sytuacji w których wyłączona zostaje odpowiedzialność ubezpieczycieli za określone szkody. Stosownie do art. 38 ust. 1 wspomnianej ustawy, zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

  1. wyrządzone przez osobę kierującą pojazdem mechanicznym w mieniu posiadacza tego pojazdu, także w sytuacji, kiedy posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest zarazem posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;
  2. wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
  3. polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
  4. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w przytoczonym wyżej punkcie 1, nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela (art. 38 ust. 2).
 

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, należy go traktować jako dodatkową wiedzę na temat obowiązującego prawa. Wszelkie kwestie związane dochodzeniem roszczeń należy skonsultować z osobą zawodowo zajmującą się prawem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji udzielonych w artykule.

 

Reklama
(5)
Komentarze