Zaloguj
Reklama

Uprawnienie ubezpieczyciela do roszczenia regresowego

Autorzy: Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR

Źródło:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zm.)
Ręka
Fot. medforum
Ręka
(5)

Zasadą jest, iż osoba kierująca samochodem powinna być trzeźwa oraz posiadać do tego odpowiednie uprawnienia. Kiedy zaś doprowadzi do kolizji lub wypadku obowiązana jest podjąć odpowiednie działania. Kierujący, który powodując szkodę nie spełnia chociażby jednego z tych warunków, naraża się na stosowne konsekwencje - nie tylko natury prawnokarnej.

Reklama

Ubezpieczyciel, który wypłacił odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, może dochodzić zwrotu wypłaconego świadczenia od osoby kierującej pojazdem w chwili zdarzenia wywołującego szkodę, pod warunkiem, że osoba ta:

  1. wyrządziła szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków za zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  2. weszła w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, tj. zbrodni albo występku o znamionach określonych w Kodeksie karnym;
  3. nie posiadała wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
  4. zbiegła z miejsca zdarzenia.     

Opisane wyżej uprawnienie przysługuje ubezpieczycielowi niezależnie od tego, kto jest posiadaczem pojazdu kierowanego przez sprawcę zdarzenia.

Użyty przez ustawodawcę zwrot „po użyciu alkoholu”  w rozumieniu art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oznacza, że jego zawartość w organizmie co najmniej wynosi lub prowadzi do stężenia:

  • we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ albo
  • w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3

W myśl art. 58 nadmienionej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład ubezpieczeń uprawniny jest także do dochodzenia zwrotu odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC rolników od sprawcy szkody, która wyrządzona została przez niego umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, należy go traktować jako dodatkową wiedzę na temat obowiązującego prawa. Wszelkie kwestie związane dochodzeniem roszczeń należy skonsultować z osobą zawodowo zajmującą się prawem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji udzielonych w artykule.

Reklama
(5)
Komentarze