Zaloguj
Reklama

Pomoc w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego

Stetoskop
Fot. iStock
Stetoskop
(3)

Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) są najczęściej wynikiem udaru mózgu, doznanego urazu czaszkowo-mózgowego, guza mózgu, stanów zapalnych struktur mózgowych, bywają elementem stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona oraz obserwowane są w mózgowym porażeniu dziecięcym.

Reklama

Spis treści:

 1. Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
 2. Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego – ograniczenie samodzielności pacjentów
 3. Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego – Metoda Kabata
 4. Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego – Metoda Bobath
 5. Rehabilitacja przy uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego

Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Uszkodzenia OUN nożna podzielić na ogólne i ogniskowe, stąd też podobna jest klasyfikacja objawów.

Objawy ogólne to:

 • zaburzenia świadomości i orientacji,
 • bóle głowy,
 • zaburzenia psychiczne takie jak urojenia,
 • omamy czy majaczenie,
 • napady padaczkowe,
 • utrata przytomności.

Objawy ogniskowe są odzwierciedleniem konkretnych uszkodzeń struktur mózgu i wskazują na ich konkretną lokalizację, a zaliczyć do nich można, między innymi:

 • niedowład lub porażenie połowicze,
 • połowicze zaburzenie czucia,
 • zaburzenia mowy (niezdolność wypowiadania słów i rozumienia prostych zdań- typ afazji),
 • zaburzenia poznawcze,
 • zaburzenia widzenia i równowagi z niezdolnością do utrzymania pionowej postawy ciała,
 • ogniskowe zaburzenia padaczkowe,
 • niezdolność do identyfikowania przedmiotów.

Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego – ograniczenie samodzielności pacjentów

Funkcjonalnym skutkiem uszkodzenia OUN, jest znaczne ograniczenie samodzielności pacjentów, co wiąże się z objawami ruchowymi i czuciowymi, które są obiektem pracy rehabilitacyjnej z chorymi z uszkodzonym OUN. Niedowłady to główne wskazanie do rozpoczęcia pracy z chorym. Najczęściej występującym objawem ruchowym jest niedowład połowiczy a podstawą czynności rehabilitacyjnych jest kinezyterapia.

Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego – Metoda Kabata

Metoda proprioceptywnego torowania, czyli metoda Kabata, bazuje na wzorcach ruchowych opierających się na czuciu głębokim. Bardzo istotnymi elementami ćwiczeń są: pozycja wyjściowa, kierunek ruchu, rozciągnięcie mięśni, ciąg, nacisk. Zwiększa się aktywność mięśni poprzez mechanizmy odruchowe oraz kolejność pracy mięśni. Techniki wykorzystywane w metodzie Kabata to opór bezpośredni, powtarzane skurcze, zwroty oraz rytmiczna stabilizacja.


Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, fot. panthermedia

Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego – Metoda Bobath

Inną metodą kinezyterapeutyczną jest metoda Bobath, opierająca się na założeniu, że deficyty ruchowe wynikają z zaburzeń odruchów postawy, które kontrolują koordynacje ruchów w przestrzeni. Eliminacja patologicznych wzorców, poprzez ich hamowanie, ma na celu przywrócenie napięcia mięśni. Hamowanie to oparte jest na 4 punktach (głowa, szyja, obręcz barkowa i obręcz biodrowa), na podstawie których stosuje się odpowiednie konfiguracje ćwiczeń z pacjentem.

Rehabilitacja przy uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego

Nadrzędnym celem podejmowanych działań rehabilitacyjnych jest maksymalne usamodzielnienie chorego w zakresie czynności życia codziennego. Kinezyterapia, podczas procesu rehabilitacji wspomagana jest innymi metodami, w zależności od objawów towarzyszących (bio- feedback czy funkcjonalna elektrostymulacja).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • [1] „Rehabilitacja w neurologii. Podręcznik dla studentów fizjoterapii” J. Opara, Katowice 2007

Kategorie ATC:


Reklama
(3)
Komentarze