Zaloguj
Reklama

Co zrobić w przypadku zwłoki ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej?

Autorzy: Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR

Źródło:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, ze zm.)
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151)
Ręka
Fot. medforum
Ręka
(5)

Jeżeli ubezpieczyciel zwleka z zapłatą należnego odszkodowania lub dopełnieniem innych obowiązków w przewidzianym prawem terminie, poza możliwością naliczenia odsetek ustawowych, należy zastanowić się nad podjęciem działań ukierunkowanych na weryfikację jego poczynań.

Reklama

Możliwość taka wynika z przepisu zawartego w art. 14. ust. 3a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Przepis ten obliguje do zastosowania przez organ nadzoru, tj. Komisję Nadzoru Finansowego, środków nadzorczych określonych w art. 212 ust. 1 pkt1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Tam z kolei czytamy, że jeżeli zakład ubezpieczeń wykonuje działalność z naruszeniem przepisów prawa, statutu, zawartych umów ubezpieczenia lub planu działalności lub nie udziela informacji lub wyjaśnień, organ nadzoru może, w drodze decyzji:

  • nakładać na członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub prokurentów kary pieniężne do wysokości odpowiadającej trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy;
  • nakładać na zakład ubezpieczeń kary pieniężne do wysokości 0,5% składki przypisanej brutto uzyskanej przez zakład ubezpieczeń w roku poprzednim, a w przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie prowadził działalności lub miał zbiór składki przypisanej poniżej 20 mln złotych do wysokości 100 000 złotych.

Warto dodać, że w toku kontroli zakładu ubezpieczeń badaniu podlega zgodność jego działalności z prawem, statutem, planem działalności, interesem ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczeniajego. Kontrolowany jest również stan majątkowy zakładu ubezpieczeń. Czynności kontrolne powinny zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia rozpoczęcia kontroli (art. 208b ustawy o działalności ubezpieczeniowej).

Należy podkreślić, że podjęcie wskazanych kroków, jakkolwiek zmotywuje ubezpieczyciela do skuteczniejszego działania, prawdopodobnie nie przyspieszy nieraz znacznie i celowo przeciąganych terminów oczekiwania na jego ostateczne stanowisko.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, należy go traktować jako dodatkową wiedzę na temat obowiązującego prawa. Wszelkie kwestie związane dochodzeniem roszczeń należy skonsultować z osobą zawodowo zajmującą się prawem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji udzielonych w artykule.

Reklama
(5)
Komentarze