Zaloguj
Reklama

Skutki działania lamotryginy na funkcje poznawcze dzieci z padaczką

Autorzy: Pressler RM, Binnie CD, Coleshill SG, Chorley GA et al
Skutki działania lamotryginy na funkcje poznawcze dzieci z padaczką
Fot. Pantherstock
(5)

Lamotrygina nie wpływa niekorzystnie na funkcje poznawcze zdrowych dorosłcyh ochotników ani też dorosłych pacjentów z padaczką, jednak jej wpływ na te funkcje u dzieci nie jest jednoznacznie ustalony.  

Reklama

Badaniem objęto 61 dzieci z dobrze kontrolowaną padaczką lub z padaczką z nielicznymi napadami. Badanie miało charakter podwójnie ślepej, kontrolowanej placebo próby, podczas której w cyklach dziewięciotygodniowych stosowano w terapii dodanej lamotryginę lub placebo. Badania neuropsychologiczne przeprowadzono w momencie rozpoczęcia badania oraz po każdym cyklu leczenia. Ostatecznie badanie ukończyło 48 dzieci. Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono, iż częstość występowania napadów padaczkowych podczas stosowania placebo oraz lamotryginy była porównywalna. Nie stwierdzono także istotnego wpływu stosowania lamotryginy na funkcje poznawcze badanych dzieci.

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze