Zaloguj
Reklama

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Autorzy: Agata Szostek (aplikant radcowski)
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
Fot. iStock
(5)

Od 1 grudnia 2005r. można składać wnioski do regionalnych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia o uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Reklama

Należy jednak pamiętać, że karta wydawana osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2006 r., a do dnia 31 grudnia 2005 r. dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych są dotychczas obowiązujące formularze E 111].b

 Tak więc, do końca 2005 r. należy posługiwać się formularzem E 111, od 1 stycznia 2006r. Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, bowiem formularze E 111 stracą ważność.

Komu przysługuje EKUZ?

Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną Kartę.

Status osoby ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia posiada:

 1. Osoba zatrudniona przez pracodawcę polskiego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, na podstawie mianowania (np. sędziowie), żołnierz lub funkcjonariusz. Ich prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy lub w przypadku otrzymania urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni.

2. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek. Jej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dni od dnia zakończenia lub wyrejestrowania działalności gospodarczej.

3. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy w Polsce. Jej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dnia od dnia utraty statusu bezrobotnego, lub z dniem podjęcia pracy w innym państwie członkowskim.

4. Osoba pobierająca świadczenia emerytalne lub rentowe wyłącznie lub m.in. z polskiej instytucji emerytalno-rentowej (np. ZUS, KRUS) i zamieszkująca w Polsce. Jej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa najczęściej z chwilą podjęcia pracy lub po upływie 30 dni od dnia utraty czy zawieszenia prawa do pobierania renty.

5. Osoba będąca rolnikem. Jej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dnia od dnia utraty statusu rolnika.            

6. Osoba pobierająca świadczenia społeczne (inne niż zasiłek dla osób bezrobotnych czy świadczenia emerytalno – rentowe), np. zasiłek stały z pomocy społecznej, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, czy świadczenie pielęgnacyjne; Jej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dni od dnia utraty prawa do tego świadczenia.

7. Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Jej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy dobrowolnego ubezpieczenia.

8. Osoba ucząca się (szkoła średnia lub wyższa): prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki.

Ponadto, osobami ubezpieczonymi w Narodowym Funduszu Zdrowia są członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez wyżej wymienione osoby. Co do zasady, członkowie rodziny posiadają prawo do świadczeń w tym samym okresie, w jakim prawo to przysługuje osobom, które ich zgłosiły. Kogo uważamy za członka rodziny określone zostało w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135 ze zm.). Są to następujące osoby:

a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

b) małżonka,

c) wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, oraz osobom, których ubezpieczenie w NFZ wygasło.

 Zakres obowiązywania EKUZ:

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Eurpejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do którego należą kraje Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytnia, Włochy) oraz EFTA: Islandia, Lichtenstein i Norwegia.

Przepisy UE obowiązują również na terytoriach francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska; portugalskich: na Azorach i Maderze, hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich. Natomiast przepisów wspólnotowych nie stosuje się w przypadku: Danii - na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych oraz Wielkiej Brytanii - na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark oraz na Wyspie Man ( źródło: NFZ).

Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego, np.:w celach turystycznych;

 • w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych;
 • w związku z krótką podróżą służbową;
 • w celu podjęcia studiów;
 • pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.

Zasady korzystania ze świadczeń

Posiadacz EKUZ w przypadku choroby czy wypadku, które zdarzą się w jednym z państw członkowskich jest uprawniony do korzystania z opieki medycznej w placówkach służby zdrowia, ale tylko z tych które funkcjonują w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.
Należy również pamiętać, że leczenie odbywa się według tych samych reguł, które obowiązują osoby ubezpieczone w tym państwie. W związku z tym nieodpłatne skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych uzależnione będzie od tego czy świadczenia są nieodpłatne w państwie pobytu. Przy świadczeniach odpłatnych i częściowo odpłatnych trzeba będzie zapłacić z własnych środków. Ważne jest aby przed wyjazdem zapoznać się jakie świadczenia są bezpłatne a z jakimi wiąże się odpłatność, aby potem uniknąć nieprzyjemności i sytuacji stresowych.
Ubezpieczenie nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski oraz opłat za świadczenia, obowiązujące w większości państw. Na pokrycie tych kosztów należy wykupić prywatne ubezpieczenie. I tutaj informacja w szczególności adresowana do narciarzy udających się na narty do Austrii, Włoch czy Francji.
W Austrii transport do najbliższego szpitala jest nieodpłatny, natomiast powrotny, do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta. Również ratownictwo górskie w Austrii i transport lotniczy w dolinę są odpłatne.
We Włoszech transport powrotny do Polski także jest całkowicie odpłatny przez pacjenta i nie inaczej rzecz ma się we Francji z tym, że koszty transportu sanitarnego na terenie Francji zwracane są w 65% (źródło: NFZ).
Z przepisów państwa w którym miało miejsce leczenie wynika wysokość kwoty refundacji, czyli zwrotu wydatków poniesionych w związku z korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych i leków. W niektórych państwach Belgia, Francja, Luksemburg pomimo posiadania aktualnego ubezpieczenia istnieje obowiązek pokrywania wszystkich świadczeń zdrowotnych i leków.

Przy składaniu wniosku o refundację konieczne jest dostarczenie oryginałów rachunków, recept i dowodów zapłaty. W większości państw także placówki, działające w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, pobierają pewne opłaty od ubezpieczonych. EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z opieki zdrowotnej w poszczególnych państwach członkowskich znajdują się na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem www.nfz.gov.pl/new/art/1546/ulotka.ue.pdf

 Warunki, które należy spełnić aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy

 • złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać http://www.nfz.gov.pl/new/art/1819/wniosek_o_wydanie_ekuz.pdf
 • do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu:

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, który osoba zainteresowana powinna dołączyć do wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego może być:

Dla ubezpieczonego:

1. Dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

 • aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: ZUS RMUA, ZUS RZA, ZUS RCA
 • w odniesieniu do pracowników i członków ich rodzin;
 • dowód wpłaty w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanej przez rolników do KRUS;
 • dowód wpłaty w przypadku osób ubezpieczonych prowadzących działalność na własny rachunek;
 • odcinek renty lub emerytury;
 • dowód wpłaty składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

lub

2. Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, oprócz dokumentu potwierdzającego opłacenie składki, który pośrednio wskazuje na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, np.:

 • legitymacja rencisty, emeryta, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego;
 • zaświadczenie wystawione przez płatnika składek o zgłoszeniu osoby do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • zaświadczenie wystawione przez Urząd Pracy, potwierdzają zgłoszenie i odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu.

W przypadku osób zgłoszonych do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest także zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W przypadku emerytów/rencistów wojskowych dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest legitymacja.

Dla członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez osobę ubezpieczoną:

 1. Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej, która zgłosiła do ubezpieczenia członka rodziny;
 2. Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (ZUS ZCNA, ZUS ZCZA).

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 210 poz.2135) określająca szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 2. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie.
 3. ustawia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135 ze zm.).
Reklama
(5)
Komentarze