Zaloguj
Reklama

Renta ze względu na utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby

Autorzy: Ogólnopolskie Centrum Pomocy po Wypadkach i Kolizjach Drogowych WINDICAR

Źródło:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.)
Pacjent w szpitalu
Fot. ojoimages
Pacjent w szpitalu
(5)
W przypadku kiedy poszkodowany w wyniku wypadku utracił zdolność do wykonywania pracy i tym samym pozbawiony został możliwości uzyskiwania z tego tytułu przychodów lub zwiększyły się jego potrzeby związane z utrzymaniem i egzystencją, może on wsytąpić wobec sprawcy szkody ze stosownymi roszczeniami.
Reklama
Na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego poszkodowany może dochodzić odpowiedniej renty z dwóch tytułów w zależności od sytuacji w jakiej się znalazł.
  • Po pierwsze poszkodowany może żądać renty, gdy całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej.
  • W drugim przypadku roszczenie poszkodowanego o rentę powstaje jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Ważną kwestią jest również sposób wyliczenia wartości tego świadczenia. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 listopada 2010 r. (I PK 47/10), rentę odszkodowawczą (regulowaną przepisami Kodeksu cywilnego) wylicza się w wartościach netto (bez uwzględnienia tej części potencjalnych dochodów, którą należałoby potraktować jako zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenia społeczne, ponieważ odszkodowanie cywilne nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani oskładkowaniu składkami na ubezpieczenia społeczne). Renta o charakterze odszkodowawczym nie jest przychodem ze stosunku pracy.

Kiedy w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, na podstawie 444 § 3 kc, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. W przypadku zaś zmiany okoliczności istnieje możliwość wystąpienia o rentę na podstawie wskazanego wyżej art. 444 § 2 kc.
 

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, należy go traktować jako dodatkową wiedzę na temat obowiązującego prawa. Wszelkie kwestie związane dochodzeniem roszczeń należy skonsultować z osobą zawodowo zajmującą się prawem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji udzielonych w artykule.

Reklama
(5)
Komentarze