Zaloguj
Reklama

Moja diagnoza - regulamin

Moja diagnoza - regulamin
Fot. Pantherstock
(5)

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu Moja diagnoza

Reklama

 

 
 
REGULAMIN KONKURSU
 
 

 

Moja najciekawsza droga do rozpoznania i leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej


Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie we współpracy z firmą Sanofi-Aventis sp. z o.o.

Patronat naukowy:

Patronat naukowy nad konkursem sprawuje komitet naukowy w składzie:
Prof. Janusz Rybakowski, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Akademia Medyczna w Poznaniu,
Dr Tomasz Szafrański, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
Prof. Przemysław Bieńkowski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Kryteria oceny:

Komitet naukowy dokonuje oceny nadesłanych opisów oraz przyznaje wyróżnienia i nagrody opisom o szczególnej wartości praktycznej i naukowej. Za dodatkowe kryterium uznaje się zwięzłość i przejrzystość tekstu. Komitet naukowy może zwrócić się o pomoc przy ocenie opisów do innych ekspertów.

Cel konkursu:

- nagrodzenie i publikacja najciekawszych opisów przypadków choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD),
- umożliwienie lekarzom wymiany doświadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia trudnych przypadków CHAD,
- stworzenie bazy dotyczącej przypadków CHAD służącej do dalszych analiz naukowych.

Preferencje tematyczne:

Organizatorzy nie wykluczają żadnego istotnego zagadnienia związanego z diagnostyką i terapią CHAD, jednak preferowane będą następujące tematy:

  • nietypowy początek lub przebieg CHAD stwarzający trudności diagnostyczne lub terapeutyczne,
  • współwystępowanie CHAD z innymi zaburzeniami psychicznymi lub schorzeniami somatycznymi,
  • wpływ schorzeń somatycznych i leków stosowanych w medycynie ogólnej na obraz kliniczny CHAD,
  • wpływ rzadkich czynników środowiskowych lub kulturowych na obraz kliniczny CHAD,
  • niekonwencjonalne sposoby leczenia CHAD,
  • nietypowa reakcja na leczenie farmakologiczne CHAD, a w szczególności nieoczekiwane działania niepożądane leków,
  • rzadkie lub niespodziewane interakcje leków stosowanych u pacjentów z CHAD.


Założenia konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla lekarzy-psychiatrów lub lekarzy zainteresowanych psychiatrią, którzy przygotują interesujący, dotychczas niepublikowany opis przypadku CHAD.
Liczba opisów wpływających od jednego lekarza nie jest ograniczona.
Dopuszczalne jest zgłoszenie jednego opisu przez grupę 2-3 lekarzy z zaznaczeniem głównego autora opisu.
Zgłoszenie opisu do konkursu jest równoznaczne z ogólnym zamiarem publikacji i zgodą na uzupełnienie niektórych informacji na prośbę komitetu naukowego.
Opisy nadsyłane na konkurs powinny dotyczyć pacjentów leczonych w placówkach lecznictwa otwartego lub zamkniętego, którzy wyrażają zgodę na publikację opisu swojej choroby z uwzględnieniem powszechnie uznanych standardów etycznych i naukowych, w tym przede wszystkim zasady anonimowości.
W przypadku braku możliwości uzyskania zgody pacjenta, lekarz zgłaszający opis jest zobowiązany opisać okoliczności uniemożliwiające uzyskanie zgody oraz dołożyć wszelkiej staranności w kwestii anonimizacji danych osobowych pacjenta.

Format opisu:

Opis powinien być przygotowany według standardowego wzoru dostępnego na stronie www.psychiatria.pl/mojadiagnoza oraz u przedstawicieli firmy Sanofi-Aventis.
Preferowane jest przygotowanie opisu w formie wydruku komputerowego. Dopuszczalne jest również odręczne, czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Opis lub opisy można przesyłać pocztą na adres: Prof. Przemysław Bieńkowski, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa. Opis można też przekazać przedstawicielowi firmy Sanofi-Aventis.


Czas trwania konkursu:

Organizatorzy nie określają z góry ram czasowych konkursu, przy czym zamknięcie pierwszego etapu wraz z oceną nadesłanych do 31.08.2009 opisów i przyznaniem nagród przewidują na wrzesień 2009 r.

Nagrody:

Pierwsza nagroda:
Udział w europejskim kongresie naukowym oraz publikacja opisu w gazecie Nastroje.

Druga nagroda:
Udział w krajowym kongresie naukowym oraz publikacja opisu w gazecie Nastroje wraz z honorarium autorskim w wysokości 500 zł.

3 lub więcej wyróżnienia:
Komitet naukowy, w porozumieniu z organizatorami konkursu, może zdecydować o przyznaniu wyróżnień w formie publikacji opisu w gazecie Nastroje wraz z honorarium autorskim w wysokości 500 zł.

Dodatkową nagrodę może stanowić publikacja opisu w czasopiśmie Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii lub w czasopiśmie Postępy w Psychiatrii i Neurologii - z zachowaniem standardów stosowanych przez wspomniane wyżej czasopisma.

Najlepsze opisy mogą być za zgodą autorów i we współpracy z członkami komitetu naukowego przygotowane do druku w czasopismach zagranicznych.

Obsługę techniczną i finansową konkursu zapewnia firma Sanofi-Aventis sp. z o.o.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: [email protected].


____________________________

Do pobrania:

 
Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze