Zaloguj
Reklama

Inhibitory cholinesterazy w terapii choroby Parkinsona

Autorzy: dr hab. n.med. Tomasz Sobów (specjalista psychiatra)
Inhibitory cholinesterazy w terapii choroby Parkinsona
Fot. pantherstock
(3)

Choroba Parkinsona (PD) jest jedną z najczęstszych chorób neurozwyrodnieniowych i dotyczy blisko 1% populacji po 65 roku życia. Zidentyfikowanie deficytu przekaźnictwa dopaminergicznego jako podłoża neurochemicznego zaburzeń ruchowych pozwoliło na wprowadzenie do lecznictwa preparatów lewodopy i innych środków dopaminomimetycznych.

Reklama

Zaburzenia poznawcze i otępienie w przebiegu choroby Parkinsona występują często, zwłaszcza u starszych chorych. Istnieją dowody na udział patologii układu cholinergicznego w ich patogenezie, podobnie jak w chorobie Alzheimera czy otępieniu z ciałami Lewy’ego (Perry i wsp., 1993). Wyniki otwartego badania z zastosowaniem takryny, pierwszego dostępnego komercyjnie inhibitora cholinesterazy (IChE), wskazywały na możliwość bezpiecznego stosowania tej grupy leków w otępieniu w przebiegu PD (Hutchinson & Fazzini, 1996).

W opracowaniu przedstawiono wyniki randomizowanego, podwójnie ślepego, kontrolowanego placebo badania z zastosowaniem donepezilu (5-10 mg/dobę) u chorych z zaburzeniami poznawczymi w PD (Aarsland D i wsp., 2002).

Dobór grupy badanej i metody oceny

Do badania kwalifikowano chorych z łagodnym lub umiarkowanym zaawansowaniem parkinsonizmu (maksymalnie 4 faza według Hoehn’a i Yahr’a), w wieku 45-95 lat i postępującym deficytem poznawczym (MMSE [Mini Mental State Examination] 16-26), który rozpoczął się co najmniej rok po wystąpieniu objawów parkinsonizmu. Badanie zaplanowano na 10 tygodni. Donepezil stosowano w dawce początkowej 5 mg/dobę i podnoszono do 10 mg/dobę po 6 tygodniach, jeśli lek był dobrze tolerowany. Jako pierwotne wskaźniki skuteczności wybrano test MMSE oraz skalę do globalnej oceny poprawy poznawczej CIBIC+. Ponadto oceniano nasilenie objawów parkinsonizmu za pomocą skali UPDRS oraz występowanie objawów behawioralnych i psychopatologicznych towarzyszących otępieniu za pomocą Inwentarza Neuropsychiatrycznego (NPI).

Wyniki

Zrandomizowano 14 pacjentów, z których 12 ukończyło badanie. Po 6 tygodniach leczenia w grupie przyjmującej donepezil odnotowano poprawę wyników w skali MMSE średnio o 2 punkty i CIBIC+ średnio o 3 punkty. W porównaniu z grupą leczoną placebo przewaga wynosiła w skali MMSE średnio 0.3 punktu (p=0.013) i w skali CIBIC+ średnio 4.1 punktu (p=0.034). Nie obserwowano pogorszenia parkinsonizmu u przyjmujących donepezil. Obie modalności lecznicze nie różniły się w zakresie wpływu na zaburzenia zachowania. Donepezil był podobnie dobrze tolerowany jak placebo, choć autorzy pracy zwracają uwagę na występowanie typowych dla klasy IChE objawów niepożądanych, takich jak nudności, bóle głowy czy nadmierne pocenie się.

Podsumowanie

  1. W relacjonowanym tu randomizowanym, podwójnie ślepym kontrolowanym placebo badaniu oceniającym stosowanie donepezilu u chorych z zaburzeniami poznawczymi w chorobie Parkinsona wykazano przewagę leku aktywnego nad placebo.
  2. Poprawę stwierdzono zarówno przy użyciu skali do oceny zaburzeń poznawczych, jak i z wykorzystaniem narzędzia do ogólnej klinicznej oceny poprawy (CIBIC+)
  3. Leczenie donepezilem było na ogół dobrze tolerowane. Pomimo teoretycznie możliwego pogorszenia objawów choroby podstawowej, podobnie jak w przypadku leczenia otępienia z ciałami Lewy’ego, nie obserwowano tego zjawiska klinicznie.
  4. Ze względu na małą liczbę przebadanych pacjentów trudno wyciągać z wyników badania jednoznaczne wnioski. Konieczne są kolejne badania tego typu oceniające lek (donepezil) na większych grupach chorych.
  5. Zalecanie donepezilu może być korzystne przynajmniej u niektórych chorych z otępieniem w chorobie Parkinsona. Jest to kolejny raport wskazujący na możliwość stosowania inhibitora cholinesterazy w innych niż choroba Alzheimera otępieniach.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1. Perry EK, Irving D, Kerwin JM, McKeith IG, Thompson P, Collerton D, Fairbairn AF, Ince PG, Morris CM, Cheng AV: Cholinergic transmitter and neurotrophic activities in Lewy body dementia: similarity to Parkinson's and distinction from Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord. 1993 Summer;7(2):69-79.
    2. Hutchinson M, Fazzini E.: Cholinesterase inhibition in Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1996 Sep;61(3):324-5
    3. Aarsland D, Laake K, Larsen JP, Janvin C.: Donepezil for cognitive impairment in Parkinson's disease: a randomised controlled study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2002 Jun;72(6):708-12.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(3)
Komentarze