Zaloguj
Reklama

Gen związany z tworzeniem tętniaków wewnątrzczaszkowych

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Abruzzo T., Kendler A., Apkarian R.,Workman M., Khoury J.C., Cloft H.J. Cerebral Aneurysm Formation in Nitric Oxide Synthase-3 Knockout Mice. Curr Neurovasc Res. 2007 August; 4(3): 161-169

Kategorie ICD:


Gen związany z tworzeniem tętniaków wewnątrzczaszkowych
Fot. panthermedia
(0)

Brak genu endotelialnej syntazy tlenku azotu NOS-3 może zwiększać prawdopodobieństwo tworzenia się tętniaków w obrębie naczyń mózgu. Badanie zostało opublikowane w sierpniowym numerze czasopisma Current Neurovascular Research.

T. Abruzzo i wsp. poszukiwali wpływu genów czynników naczynioruchowych na tworzenie tętniaków wewnątrzczaszkowych na modelu mysim. U myszy, wśród których 6 pozbawionych było aktywności genu NOS-3, 7 - genu indukowalnej syntazy tlenku azotu (NOS-2), 8 – genu inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI-1) podwiązywano lewą tętnicę szyjną wspólną a następnie po około 20 miesiącach mikroskopowo oceniano naczynia mózgowe pod kątem wytworzenia się w ich obrębie patologicznych zmian. U dwóch myszy pozbawionych genu NOS-3 stwierdzono występowanie tętniaków. U pozostałych osobników nie zaobserwowano powyższych zmian patologicznych. Wyniki sugerują więc, że brak genu NOS-3 (w przeciwieństwie do NOS-2 i PAI-1) może wpływać na powstawianie tętniaków wewnątrzczaszkowych po jednostronnym zamknięciu tętnicy szyjnej. Jednak ze względu na małą liczebność grupy badanej niezbędne są dalsze badania potwierdzające uzyskane wyniki.

(0)
Reklama
Komentarze